Referenser

Kofab avlastar styrelsen och säkerställer att ingenting lämnas åt slumpen

Att driva och sköta en bostadsrättsförening kräver både tid och kunskap. För styrelsen innebär det ett stort ansvar och inte sällan stress och oro. Våra kunder uppskattar Kofab som en trygg, ansvarsfull och långsiktig partner.

Brf Scenen – Referens

BRF Grimstaby

BRF Grimstaby behövde hjälp med projektledning och sökte en kompetent partner för att avlasta styrelsen och driva projekt.

BRF Grimstaby

Uppdrag

Uppdraget gällde inledningsvis projektledning. Därefter utökades samarbetet och omfattar idag de flesta områden som rör förvaltningen av BRF Grimstaby. Kofabs förvaltare fungerar även som direktsupport till styrelsen och deltar på styrelsemöten, budgetmöte och årsstämma.

Resultat

Kofab avlastar styrelsen genom att bevaka krav och driva olika projekt och ärenden. Kofabs löpande service sparar tid och huvudbry för styrelsen i BRF Grimsby.

BRF Grimstaby och Kofab har idag ett mångårigt, väl fungerande samarbete. Kofab bevakar myndighetskrav, driver skadeärenden, uppdaterar föreningens underhållsplan och sköter omförhandlingar med föreningens lokalhyresgäster. Föreningen får kompetent hjälp med samordning av fastighetsskötsel, entreprenörer, kontakter med ekonomisk förvaltare, boende och lokalhyresgäster, vilket sparar mycket tid. För att säkerställa föreningens intressen i borätterna i samband med försäljning sköter Kofab även överlåtelsetillsyner. BRF Grimstaby upplever stor trygghet med att allt detta sköts på rätt sätt.

”Samarbetet omfattar de flesta områden som rör förvaltningen av vår bostadsrättsförening. Kofab får ett stort plus för snabb återkoppling i de ärenden vi behöver hjälp med.”

Monika Patz Strömstedt, styrelsen BRF Grimstaby
Brf Scenen – Referens

BRF Scenen

BRF Scenen bildades 2017, vilket innebär att det fortfarande ingår garantiåtaganden från byggherren. Dessa behöver samordnas och bevakas.

BRF Scenen

Uppdrag

Uppdraget gällde i första hand att bevaka byggherrens garantiåtaganden. Samarbetet har även kommit att innefatta teknisk administrativ förvaltning samt fastighetsskötsel.

Resultat

Tack vare ett så kallat flexupplägg på fastighetsskötseln köper BRF Scenen tid istället för att betala en större klumpsumma för ett fast uppdrag. Det innebär att styrelsen i föreningen kan ägna sig åt mer trivselrelaterade sysslor.

BRF Scenen får hjälp med exakt det föreningen behöver och betalar endast för detta. Det gör att man slipper ovälkomna tilläggsfakturor på arbeten som föreningen kan utföra själva. Det flexibla upplägget innebär också att medlemmarna erbjuds möjlighet att beställa arbeten i de egna lägenheterna direkt av Kofab, en extratjänst som uppskattas av många. BRF Scenen upplever att det är tryggt att veta vad man betalar för, och att själv få bestämma vilka tjänster som passar föreningen och medlemmarna.

”Genom ett flexibelt upplägg för teknisk administrativ förvaltning samt fastighetsskötsel betalar vi endast för de tjänster vi behöver hjälp med, det passar oss väldigt bra.”

Ingegerd Hedmark, styrelsen BRF Scenen, Teaterkvarteret
Brf Kandelabern - Referens

BRF Kandelabern

Styrelsen i BRF Kandelabern var inte nöjda med förvaltningen och sökte därför en ny teknisk administrativ förvaltare.

BRF Kandelabern

Uppdrag

I uppdraget ingår bland annat uppdatering av underhållsplan, överlåtelsetillsyner, SBA, bevakning av myndighetskrav samt skadehantering. Uppdraget omfattar även hjälp med offerter vid renoveringar och ombyggnationer, beställningar och samordning av projekt.

Resultat

BRF Kandelabern fick kontakt med Kofab på rekommendation. Som ny teknik administrativ förvaltare avlastar Kofab föreningen, bland annat med energiuppföljning som rapporteras till styrelsen. Det gör att man snabbt kan vidta åtgärder när avvikelser uppstår, vilket sparar tid och pengar.

BRF Kandelabern får hjälp med årlig uppdatering av föreningens underhållsplan och bevakning av myndighetskrav. Styrelsen har även lagt över skadehantering på Kofab som nu sköter hela processen från skadeutredning, kontakter med boende samt försäkringsbolag, återställning av föreningens åtagande och reglering av skada med försäkringsbolaget. Det minskar arbetsbelastningen för BRF Kandelaberns styrelse och innebär en större ekonomisk trygghet för föreningen.

”Vårt samarbete med Kofab är flexibelt. Även om det finns ett avtal i grunden så jobbar vi tillsammans fram de bästa lösningarna för att uppnå ett bra slutresultat för föreningen.”

Gill Gawelin, ordförande HSB BRF Kandelabern 269

Case

Så här kan det gå till

Ta del av några case med exempel på hur Kofab kan hjälpa er bostadsrättsförening. Från problem till lösning och resultat.

Bevakning av myndighetskrav

Som bostadsrättsförening är man fastighetsägare. Det innebär många myndighetskrav att förhålla sig till. Det är styrelsen och ytterst ordföranden som är ansvarig för att dessa krav efterlevs, vilket kan upplevas som en stor stress och osäkerhet.

Lösning

Föreningen ger Kofab mandat att bevaka och se till att myndighetskraven uppfylls. Som förvaltare uppdaterar vi styrelsen varje år om vad som gäller och vilka kostnader detta kan medföra.

Kofab ser över kommande års kostnader som är relaterade till aktuella myndighetskrav. Inför budgetarbete informerar vi ifall de myndighetskrav som skall uppfyllas nästkommande år kommer att innebära högre kostnader för föreningen. Det kan gälla OVK, energideklarationer med mera.

Resultat

Ni har ryggen fri. Styrelsen kan känna sig trygg i vetskapen om att föreningen uppfyller de krav som ställs av myndigheterna. 

Skada i lägenhet

Boende misstänker eller har fått en skada i sin lägenhet, till exempel vattenskada, vattenledningsskada eller brandskada. Kofab gör en kontroll för att dementera eller bekräfta skadan. Vid bekräftad skada utförs en skadeutredning, något alla försäkringsbolag kräver för att handlägga skadeärenden.

Lösning

Kofab anmäler skadan till föreningens fastighetsförsäkring. Försäkringsbolaget återkopplar därefter med beslut, samt föreslår hur skadan skall fördelas mellan föreningen och den drabbade medlemmen.

Utifrån detta beslut hjälper Kofab föreningen att komma igång med åtgärder gällande sin del av skadan. När föreningens del av skadan är åtgärdad sammanställer Kofab samtliga kostnader. Om summan överstiger föreningens självrisk görs en reglering och kravställning på försäkringsbolaget för återbetalning av överskjutande del. Kofabs ekonomiska förvaltare bevakar att pengarna återbetalas.

Resultat

Ni kan andas ut. Kofab sköter kontakterna med boende, saneringsföretag och försäkringsbolag under hela processen, från uppkommen skada till avslutat skadeärende.

Era medlemmar får fortlöpande information om skadeprocessen och om vem som ansvarar för vad och varför. Kofab handlägger en stor mängd skador per år och har därför goda rutiner för utförande och ansvar, något som resulterar i lägre kostnader för föreningen. Tack vare vår erfarenhet och etablering på marknaden har försäkringsbolagen förtroende för att Kofab följer regelverket och uppfyller rapportering och krav på åtgärder som försäkringsbolaget ställer på fastighetsägare.

SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)

SBA är ett lagkrav. Tyvärr känner många bostadsrättsföreningar inte till detta, eller saknar tillräcklig kunskap om innebörden. SBA skall utföras i alla fastigheter och ansvarig person är alltid fastighetsägaren, dvs bostadsrättsföreningens styrelse. Om ingen delegering har gjorts är det föreningens ordförande som är ytterst ansvarig. Kraven på SBA är omfattande och arbetet skall dokumenteras.

Lösning

Kofab övertar SBA från er förening och tar fram en SBA-plan som motsvarar gällande regelverk. Brister som konstateras dokumenteras.

Beroende på planens utformning utför Kofab de ronderingar (ett fast antal brandgenomgångar per år) som krävs och ser även till att brister som dokumenteras åtgärdas på rätt sätt. Kofab kan alternativt ta över valfri del av SBA. Föreningen, alternativt föreningens fastighetsskötare, utför då övriga delar.

Resultat

Ingen mer oro för SBA. Rutiner och dokumentation finns på plats och er förening uppfyller alla krav som ställs på er som fastighetsägare.

SBA-kontroller utförs oftast i cykler om kvartal, halvår och helår, beroende på fastighet. Vid en granskning av till exempel Räddningstjänsten kommer Kofab att delge dem föreningens rutiner för SBA, samt tillhandahålla dokumentation på utförda kontroller och åtgärder. Skulle en olycka inträffa gäller samma förfarande.

Kontroll och mätning av radon

Föreningen har fått ett föreläggande från kommunens miljökontor där man åläggs att utföra nya eller kompletterande radonmätningar. Mätningar skall utföras minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april.

Lösning

Vi tar över ansvaret för radonmätning och informerar kommunen om att Kofab är föreningens nya ombud i ärendet. Inför mätningarna aviserar vi berörda bostäder eller lokaler i god tid.

Vid radonmätningar aktiverar Kofab dosorna i lägenheterna och dokumenterar mätningens start. När mätperioden närmar sig slutet aviserar vi åter berörda parter, hämtar hem dosorna och skickar in dem för analys. Resultatet delges därefter hyresgästerna och kommunen. Om allt är i sin ordning avslutas ärendet.

Resultat

Slut på stress runt radon. Föreningen får den hjälp som behövs för att uppfylla kommunens krav och säkerställa radonfria fastigheter.

Om resultatet skulle visa förhöjda radonvärden i några lägenheter eller lokaler tar Kofab fram förslag på åtgärder som styrelsen får godkänna. Efter utförda åtgärder utförs kontrollmätning i berörda lägenheter eller lokaler.

Läs mer om våra tjänster inom fastighetsförvaltning, eller kontakta oss för mer information!

Ring 070-261 43 87