Integritetspolicy

Inom KOFAB är förtroende från våra kunder vår största tillgång. Det bygger på respekt och skydd för kundernas personliga integritet. KOFAB behandlar informationen från våra kunder på ett varsamt och ansvarsfullt sätt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). I alla sammanhang där personuppgifter kan komma att behandlas av KOFAB eller av någon annan för KOFAB:s räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

KOFAB behandlar personuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-post och adress, som du själv har tillhandahållit oss i syfte ge en tjänst eller att återkoppla till dig på ett eller annat sätt. Grunden för vår behandling av dina personuppgifter är antingen för att kunna uppfylla ett avtal, samtycke, lagkrav. Uppgifterna kommer att finnas lagrade så länge vi har en rättslig grund för lagringen.

Du kan, så länge uppgifterna finns lagrade hos KOFAB, begära att få ett utdrag på uppgifterna eller att få uppgifterna rättade eller raderade. Du har också rätt att klaga på behandlingen till Datainspektionen. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part, föras över till land utanför EU eller behandlas för några andra ändamål än vad som anges ovan. Om du önskar kontakta oss med anledning av vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att göra det genom att skicka ett mail till info@kofab.se

Har du synpunkter, eller klagomål vänder du dig till Michael Ek, VD KOFAB michael.ek@kofab.se